Aktuality:

6. apríla 2017: Predstavitelia Iniciatívy za vládu zákona odovzdali na pracovnom stretnutí list predsedovi vlády SR k téme verejného obstarávania. Signatári listu vyzývajú na aktívny dialóg v téme verejného obstarávania v čase, keď sa pripravujú voľby nového predsedu Úradu pre verejné obstarávanie a začína sa pracovať na zmene zákona o verejnom obstarávaní.

Zamestnávateľské združenia a obchodné komory považujú za nevyhnutné posilnenie dôvery k činnosti a nezávislosť Úradu. Rovnako odporúčajú posilnenie odborných kapacít verejných obstarávateľova zavedenia systému trhových konzultácií.

Predsedu vlády vyzvali na aktívny dialóg a vytvorenie priestoru pre medzirezortnú spoluprácu s cieľom zlepšiť systém VO na Slovensku.

List bol zároveň daný na vedomie aj podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti SR, podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra SR a ministrovi financií v SR.

 

5. decembra 2016: Členovia Iniciatívy za vládu zákona vyjadrili v tlačovom stanovisku hlboké znepokojenie nad netransparentným spôsobom prijímania zásadných legislatívnych zmien.

„Spôsob, akým boli v uplynulých týždňoch schválené zmeny v systéme zdravotného a sociálneho poistenia, zásadne podkopávajú dôveru verejnosti v predvídateľnosť legislatívneho procesu,“ uviedli podnikatelia. Reagujú tak na to, že zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na sociálne odvody a zrušenie stropu na zdravotné odvody sa do legislatívy dostalo až počas druhého čítania v parlamente na základe poslaneckých pozmeňujúcich návrhov.

 

26. apríla 2016: Iniciatíva vydala stanovisko k Programovému vyhláseniu vlády SR. Pozitívne v ňom hodnotí zámer vlády osvojiť si princípy a odporúčania Iniciatívy ako aj skutočnosť, že do prierezových priorít zaradila aj politiku boja proti korupcií.

Klúčové však bude závádzanie navrhovaných opatrení do praxe, pričom zamestnávatelia sú presvedčení, že posilňovanie právneho štátu musí byť sprevádzané vysokou mierou integrity verejných funkcionárov.

 

O iniciatíve:

Podnikateľská komunita sa spojila, aby sa vyjadrila k otázkam súvisiacim s fungovaním Slovenska ako právneho štátu. Štrnásť (14) podnikateľských združení, zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr založilo spoločnú iniciatívu, prostredníctvom ktorej chce podnikateľská komunita odborne a vecne reagovať na zhoršujúci sa stav justície, vyššiu mieru a toleranciu voči korupcii a nedostatočne transparentný a systematický legislatívny proces na Slovensku.

Úplné znenie návrhov členov iniciatívy Rule of Law je možné nájsť v sekcii DOKUMENTY.


Hlavné oblasti iniciatívy:
 
1.    Transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu
V rámci tejto oblasti sa podnikateľská koalícia venuje otázkam systematického prístupu ku komunikácii so zástupcami podnikateľského prostredia, problematike dopadových štúdií a doložiek vplyvov na podnikateľské prostredie, ale aj otázkam medzirezortného pripomienkového konania, poslaneckých návrhov a úpravy legislatívy a oblasti transpozície európskej legislatívy a tvorbe slovenskej národnej pozície k európskej legislatíve.
 
2.    Korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre „značku Slovensko“
Slovensko sa dlhodobo radí medzi krajiny s najvyššou mierou vnímania korupcie, čo má zásadný vplyv na náklady na podnikanie, negatívne ovplyvňuje „značku Slovenska” a odrádza potenciálnych investorov. Podnikateľská iniciatíva preto identifikuje bariéry v podnikaní, ktoré vytvárajú potenciál pre korupciu. Zároveň v tomto smere bude viesť aj kampaň smerom do vnútra podnikateľského sektora, ako aj smerom na verejnosť, aby poukázali na dôsledky korupcie v bežnom živote ľudí.
 
3.    Transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich aj zahraničných investorov
Efektívnu a transparentnú justíciu považujú podnikatelia za základ stabilného a predvídateľného podnikateľského prostredia. Veľmi dlhé trvanie súdnych sporov na Slovensku limituje investičné možnosti spoločností, keďže finančné prostriedky sú rezervované na súdne konania. Európska komisia svojím prieskumom zistila, že čas potrebný na vydanie rozhodnutia na prvom stupni sa na Slovensku predĺžil. Občianske a obchodné spory na prvom stupni trvajú vyše 400 dní. Okrem toho, v rokoch 2010 – 2012 klesol počet vyriešených sporov o 17 % a narástol počet prebiehajúcich sporov. Súdne rozhodnutia sú taktiež nepredvídateľné, a dochádza k častým zmenám rozhodnutí a kľúčových  právnych stanovísk. Tieto témy preto podnikateľská iniciatíva analyzuje a chce navrhnúť možnosti odborne akceptovateľných a vítaných riešení.