Pracovné raňajky "Ako posudzovať dopady legislatívy? Od vízie k akcii", spolu-organizované so Zastúpením Európskej komisie v SR. (19. 6. 2014)

V priebehu posledných rokov sa na Slovensku zaviedol systém pripomienkovania návrhov nových zákonov a zapojenia rôznych zainteresovaných strán do tvorby legislatívy. Je tu však stále potenciál, aby bol spôsob tvorby politík na základe analýz dopadov legislatívy  systematickejší a inkluzívnejší, zlepšil tak kvalitu zákonov a regulácií na Slovensku a zároveň viedol k vecnejším debatám na pôde parlamentu ako aj v odbornej verejnosti. Na týchto pracovných raňajkách budú predstavitelia Zastúpenia Európskej komisie, slovenskej vlády a podnikateľských asociácií diskutovať o výhodách a nevýhodách rôznych modelov hodnotenia a posudzovania vplyvov a to aj v súvislosti s eurofondami, ktoré budú k dispozícií v rámci operačného programu „verejná správa“ pre roky 2014 – 2020. Prezentované budú aj existujúce pozitívne príklady zo slovenského kontextu aj zo zahraničia. Podujatie by malo byť ukončené konkrétnymi návrhmi ďalších krokov do budúcnosti.