Aktuality:

31.10.2019: Zamestnávateľské združenia a obchodné komory hlásiace sa k Iniciatíve za vládu zákona adresovali list prezidentke SR Z. Čaputovej, v ktorom žiadajú vrátiť schválenú novelu zákona o verejnom obstarávaní na opätovné prerokovanie poslancom NR SR. Sú presvedčení, že narýchlo schválené zmeny v NR SR zásadným spôsobom znižujú transparentnosť a férovosť verejných obstarávaní, deformujú hospodársku súťaž a významne obmedzujú kompetencie Úradu pre verejné obstarávanie ako nezávislého orgánu dohľadu.

9.10.2019: Zamestnávateľské združenia a obchodné komory hlásiace sa k Iniciatíve za vládu zákona žiadajú poslancov Národnej rady, aby zabezpečili povinné zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou. Zabezpečí sa tak nielen vyššia transparentnosť využívania verejných zdrojov, ale aj férová hospodárska súťaž, keďže najmä malé a stredné podniky dostanú príležitosť uchádzať sa o verejné zákazky. List s podrobným stanoviskom, ktorý bol adresovaný členom Výboru pre hospodárske záležitosti NR SR, nájdete tu.

17.7.2019: Rešpektujúc Ústavou SR danú deľbu moci a kompetencie a právomoci vlády SR a Národnej rady SR členovia Iniciatívy za vládu zákona apelujú na predstaviteľov oboch inštitúcií, aby posilňovanie právneho štátu neostávalo len vo forme deklarácií, ale aby bolo prítomné v zodpovednom prístupe k výkonu zverených právomocí. Slovenské podnikateľské prostredie nevyhnutne potrebuje konkrétne kroky, ktoré zvýšia predvídateľnosť legislatívnych zmien, zabezpečia efektívny boj proti korupcii a pomôžu efektivite súdnictva.

13.júna 2019: Americká obchodná komora v SR zorganizovala v spolupráci s partnerskými združeniami z Iniciatívy za vládu zákona konferenciu “Dôvera vo vládu zákona”. Podujatie bolo organizované pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Diskusia sa týkala (ne)predvídateľnosti legislatívnych zmien a dôveryhodnosti súkromného sektora.

21. januára 2019: Právny štát závisí aj od funkčného Ústavného súdu - Výzva podnikateľských združení k voľbe sudcov Ústavného súdu - V mene vyššie uvedených zamestnávateľských združení a obchodných komôr hlásiacich sa k Iniciatíve za vládu zákona/Rule of Law Initiative vyzývame poslancov a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) na zodpovedný prístup k voľbe sudcov Ústavného súdu.

27. novembra 2018: Nominácia kandidátov do Rady ÚVO vyvoláva nedôveru a otázniky - Americká obchodná komora na Slovensku spoločne so svojimi partnermi hlásiacimi sa k Iniciatíve za vládu zákona veria, že dôvera vo funkčné nezávislé inštitúcie je jedným zo základných predpokladov pre stabilitu demokracie. Verejné obstarávanie je práve jednou z takých oblastí, v ktorej je nevyhnutné postupnými krokmi pracovať na prinavrátení dôvery odbornej komunity, ale aj širokej verejnosti vo fungovanie celého systému. Viac v pripojenom stanovisku.

24. októbra 2018: Stanovisko Americkej obchodnej komory v SR ku spôsobu voľby sudcov Ústavného súdu SR - Americká obchodná komora v SR (AmCham) ako signatár Iniciatívy za vládu zákona (Rule of Law Initiative) vyjadruje hlboké znepokojenie nad spôsobom schvaľovania procesu voľby sudcov Ústavného súdu SR. Vyhlásenie nájdete tu.

18. októbra 2018: Vyhlásenie zamestnávateľov k návrhu na zavedenie rekreačných poukážok - AmCham podporil širšiu koalíciu obchodných združení a komôr a žiada aby navrhované poukážky boli dobrovoľné a nie povinné. Viac v pripojenej tlačovej správe.

9. októbra 2018: Podnikatelia žiadajú transparentné a efektívne verejné obstarávania aj pri zákazkách s nízkou hodnotou (tlačová správa) - AmCham Slovensko so svojimi partnermi hlásiacimi sa ku Iniciatíve za vládu zákona apelujú na verejných činiteľov a poslancov Parlamentu, aby pri novelizácii zákona o verejnom obstarávaní neobetovali transparentnosť na oltári efektívnosti. Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe.

22. augusta 2018: Verejné obstarávanie musí byť založené na princípe transparentnosti a efektívnej verejnej kontrole - Stanovisko

20. augusta 2018: Verejné obstarávanie musí byť založené na princípe transparentnosti a efektívnej verejnej kontrole (tlačová správa) - Koalícia 9 obchodných komôr a organizácií hlásiacich sa v Iniciatíve za vládu zákona, ktorú vedie AmCham Slovensko, vydala spoločné vyhlásenie, v ktorých vyzvala na väčšiu transparentnosť pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou.

11. júna 2018: Úrad pre verejné obstarávanie potrebuje dôveryhodného podpredsedu - 10 obchodných asociácií a komôr hlásiacich sa k Iniciatíve za vládu zákona vyzýva na transparentné výberové konanie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Podľa širšej obchodnej koalície by sa mal výberový proces rozhodovať na základe odborných znalostí a nie politických väzieb. Viac informácií nájdete v pripojenom spoločnom vyhlásení.

6. apríla 2017: Predstavitelia Iniciatívy za vládu zákona odovzdali na pracovnom stretnutí list predsedovi vlády SR k téme verejného obstarávania. Signatári listu vyzývajú na aktívny dialóg v téme verejného obstarávania v čase, keď sa pripravujú voľby nového predsedu Úradu pre verejné obstarávanie a začína sa pracovať na zmene zákona o verejnom obstarávaní.

Zamestnávateľské združenia a obchodné komory považujú za nevyhnutné posilnenie dôvery k činnosti a nezávislosť Úradu. Rovnako odporúčajú posilnenie odborných kapacít verejných obstarávateľova zavedenia systému trhových konzultácií.

Predsedu vlády vyzvali na aktívny dialóg a vytvorenie priestoru pre medzirezortnú spoluprácu s cieľom zlepšiť systém VO na Slovensku.

List bol zároveň daný na vedomie aj podpredsedníčke vlády a ministerke spravodlivosti SR, podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra SR a ministrovi financií v SR.

 

5. decembra 2016: Členovia Iniciatívy za vládu zákona vyjadrili v tlačovom stanovisku hlboké znepokojenie nad netransparentným spôsobom prijímania zásadných legislatívnych zmien.

„Spôsob, akým boli v uplynulých týždňoch schválené zmeny v systéme zdravotného a sociálneho poistenia, zásadne podkopávajú dôveru verejnosti v predvídateľnosť legislatívneho procesu,“ uviedli podnikatelia. Reagujú tak na to, že zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na sociálne odvody a zrušenie stropu na zdravotné odvody sa do legislatívy dostalo až počas druhého čítania v parlamente na základe poslaneckých pozmeňujúcich návrhov.

 

26. apríla 2016: Iniciatíva vydala stanovisko k Programovému vyhláseniu vlády SR. Pozitívne v ňom hodnotí zámer vlády osvojiť si princípy a odporúčania Iniciatívy ako aj skutočnosť, že do prierezových priorít zaradila aj politiku boja proti korupcií.

Klúčové však bude závádzanie navrhovaných opatrení do praxe, pričom zamestnávatelia sú presvedčení, že posilňovanie právneho štátu musí byť sprevádzané vysokou mierou integrity verejných funkcionárov.

 

O iniciatíve:

Podnikateľská komunita sa spojila, aby sa vyjadrila k otázkam súvisiacim s fungovaním Slovenska ako právneho štátu. Štrnásť (14) podnikateľských združení, zamestnávateľských asociácií a obchodných komôr založilo spoločnú iniciatívu, prostredníctvom ktorej chce podnikateľská komunita odborne a vecne reagovať na zhoršujúci sa stav justície, vyššiu mieru a toleranciu voči korupcii a nedostatočne transparentný a systematický legislatívny proces na Slovensku.

Úplné znenie návrhov členov iniciatívy Rule of Law je možné nájsť v sekcii DOKUMENTY.


Hlavné oblasti iniciatívy:
 
1.    Transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu
V rámci tejto oblasti sa podnikateľská koalícia venuje otázkam systematického prístupu ku komunikácii so zástupcami podnikateľského prostredia, problematike dopadových štúdií a doložiek vplyvov na podnikateľské prostredie, ale aj otázkam medzirezortného pripomienkového konania, poslaneckých návrhov a úpravy legislatívy a oblasti transpozície európskej legislatívy a tvorbe slovenskej národnej pozície k európskej legislatíve.
 
2.    Korupcia ako negatívny a škodlivý faktor pre „značku Slovensko“
Slovensko sa dlhodobo radí medzi krajiny s najvyššou mierou vnímania korupcie, čo má zásadný vplyv na náklady na podnikanie, negatívne ovplyvňuje „značku Slovenska” a odrádza potenciálnych investorov. Podnikateľská iniciatíva preto identifikuje bariéry v podnikaní, ktoré vytvárajú potenciál pre korupciu. Zároveň v tomto smere bude viesť aj kampaň smerom do vnútra podnikateľského sektora, ako aj smerom na verejnosť, aby poukázali na dôsledky korupcie v bežnom živote ľudí.
 
3.    Transparentná a efektívna justícia ako pevný základ pre domácich aj zahraničných investorov
Efektívnu a transparentnú justíciu považujú podnikatelia za základ stabilného a predvídateľného podnikateľského prostredia. Veľmi dlhé trvanie súdnych sporov na Slovensku limituje investičné možnosti spoločností, keďže finančné prostriedky sú rezervované na súdne konania. Európska komisia svojím prieskumom zistila, že čas potrebný na vydanie rozhodnutia na prvom stupni sa na Slovensku predĺžil. Občianske a obchodné spory na prvom stupni trvajú vyše 400 dní. Okrem toho, v rokoch 2010 – 2012 klesol počet vyriešených sporov o 17 % a narástol počet prebiehajúcich sporov. Súdne rozhodnutia sú taktiež nepredvídateľné, a dochádza k častým zmenám rozhodnutí a kľúčových  právnych stanovísk. Tieto témy preto podnikateľská iniciatíva analyzuje a chce navrhnúť možnosti odborne akceptovateľných a vítaných riešení.